Regulamin

 

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

„DOMKI LETNISKOWE KRAKUS”

 

1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i stosowania się do poleceń właściciela Ośrodka.

2. Wynajmujący domki zobowiązani są do zapoznania się z przepisami przeciwpożarowymi oraz do ich przestrzegania.

3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.

4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy właściciela Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku po 14 dniach od zawarcia umowy.

5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

6. Na terenie Ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek 5-osobowy ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe bezpłatnie. Każdy domek 6-osobowy ma zagwarantowane 2 miejsca parkingowe bezpłatnie. O dodatkowe (płatne 10 zł za dobę) miejsce parkingowe należy zapytać przy rezerwacji pobytu.

7. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu Ośrodka.

8. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu  wyposażenia domku i potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące wyposażenie domków oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem Ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

9. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać zajmowany domek (umyć naczynia, wyrzucić śmieci, zdjąć pościel). Przekazanie domku następuje w obecności właściciela Ośrodka.

10. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach (należy zamykać okna i drzwi w momencie opuszczania domku).

11. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela Ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów.

13. Nie wolno organizować imprez rozrywkowych w godzinach ciszy nocnej, które zakłóciłyby spokój sąsiadom.

14. Używanie urządzeń grających dozwolone jest tylko na własny użytek i w sposób, który nie zakłóca spokoju innym użytkownikom Ośrodka.

15. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych do godziny 22:00.

16. Właściciel Ośrodka nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w domkach. Wyjątek stanowią 3 domki 6-osobowe z wybiegiem dla zwierząt, które są ogrodzone. Dodatkowa opłata za każde zwierzę wynosi 20 zł za dobę.

17. Na terenie Ośrodka obowiązuje doba noclegowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

18. Do ceny pobytu doliczana jest opłata eksploatacyjna związana ze zużywaną energią elektryczną, wodą itp. wynosząca 20 zł za każdy dzień pobytu oraz opłata miejscowa (tzw. „klimatyczne”) w wysokości około 2,50 zł za każdy dzień pobytu, za każdą osobę.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

20. Ochrona danych osobowych

Jako Daniel Rychlicki w świetle przepisów prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z obowiązującymi przepisami.

 

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwaniaumowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”;

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych:

- pobór opłaty miejscowej na mocy uchwały Rady Gminy Postomino Nr XIV/124/11 z dnia 18.11.2011r (przekazywane dane to imię, nazwisko i adres)

 - wystawienie dokumentu finansowo-księgowego

3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4) marketingu bezpośredniego, o ile udzielą Państwo na to zgodę przez okres do 5 lat od ustania umowy.

 

Warunkiem skorzystania z naszych usług jest dokonanie rezerwacji (czyli podanie nam imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr telefonu, e-mail). Konieczność podania w/w wymienionych danych wynika z przepisów prawa (wystawienie dokumentu finansowo księgowego i pobór opłaty miejscowej).

 

Państwa dane będą przekazywane tylko jednostkom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając wniosek na adres ul. Bobrzyńskiego 41a/46, 30- 348 Kraków lub adres e-mail: domki@domkikrakus.pl.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Nasze dane kontaktowe: KRAKDAN Daniel Rychlicki

Ul. Bobrzyńskiego 41a/46

30-348 Kraków

Tel.: 793 92 91 92

e-mail: domki@domkikrakus.pl

 

REGULAMIN rezerwacji oraz płatności poprzez serwis Tpay.pl

 

1. Właścicielem Ośrodka Domki letniskowe KRAKUS znajdującego się przy ulicy Bajkowej 19 w Rusinowie, 76-107 Jarosławiec jest firma:

KRAKDAN Daniel Rychlicki

Ul. Bobrzyńskiego 41a/46

30-348 Kraków

NIP: 6762294894

Regon: 120977130

 

2. Rezerwacja składana jest w formie elektronicznej poprzez system rezerwacji znajdujący się na stronie www.domkikrakus.pl/rezerwacje

3. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji jest przesyłane drogą elektroniczną na podany przy rezerwacji adres e-mail.

4. Dostępne formy płatności zadatku to e-przelew poprzez system płatności Transferuj.pl dla nowych klientów oraz przelew na konto firmowe dla gości, którzy już byli w Domkach KRAKUS.

5. Płatność pozostałej kwoty następuje najpóźniej w dniu przyjazdu poprzez płatność przelewem lub gotówką w Ośrodku.

6. Po zaksięgowaniu na koncie wyliczonej przez System kwoty zadatku wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji oraz spis rzeczy znajdujących się w domku.

7. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconego zadatku po 10 dniach od zawarcia umowy.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, poprzez wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: domki@domkikrakus.pl lub na adres siedziby Właściciela Firmy, tj.: ul. Bobrzyńskiego 41a/46, 30-348 Kraków.

9. Administratorem danych osobowych jest firma KRAKDAN Daniel Rychlicki i służą one do celu rezerwacji oraz przesyłania informacji o ofertach i promocjach Ośrodka.

10. Na prośbę rezerwującego złożoną drogą mailową dane osobowe mogą być zmodyfikowane lub usunięte w każdym momencie.

 

 


Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl